- Detroit Street Zen Center -

Total Dynamic Functioning Zen Temple

-Zenkigen-ji-

650 S. Cochran, #3, Los Angeles, California, 90036, (323) 954-8945

Zazen

Zen Center Photos

           Buddha 24             Buddha-Flowers 36         Buddha Head 30              Wall Hanging 38         

         Yuko 232                          Zafu 32                     Zafu Wall 31

Schedule

Teacher

Map

Contact Us

Zen In America

Great Patience Zen Stitchery

Home
Links